pravila korišćenja

Mnogo smo glasni, komunikativni i druželjubivi, i ohrabrujemo vas da svoja mišljenja i stavove delite sa nama, ali uvredljive komentare na verskoj, nacionalnoj, seksualnoj, ili, uostalom, bilo kojoj osnovi apsolutno ne tolerišemo.

Outloud.rs zadržava autorska prava na sadržinu portala, te nije dozvoljeno dalje korišćenje tekstova, fotografija i ostalih autorskih sadržaja bez obaveštavanja uredničkog tima ili samog autora.

Stavovi izraženi autorskim tekstovima, fotografijama, ili drugim tipovima objava, ne odražavaju zvaničan stav portala Outloud.rs.

Napomena: Sve fotografije koje su u vlasništvu trećih lica, a koje ugledate na sajtu, Google pretraživač evidentira kao slobodne za ponovno korišćenje sa izmenama.