Nadživjeti život

Volim da se ukotvim u zemlju
i posmatram sve zeleno oko sebe,
dok moje sopstvo ne postane
pretvorba u ono što gledam.
Pripadam svemu što me dodirne,
na šta stanem i o čemu pjevam.
Nadživjeti život je
umrijeti.


Autor: Ernad Dedović


www.pinterest.com